Download algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN
 
Artikel 1. Toepasselijkheid
 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ZOO-DISTRI (hierna:ZOO-DISTRI) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie hiervoor onze website: ZOO-DISTRI
 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ZOO-DISTRI worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ZOO-DISTRI ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
 
2.1 Alle aanbiedingen van ZOO-DISTRI zijn vrijblijvend en ZOO-DISTRI behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Zie ook artikel 3.6.
 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ZOO-DISTRI. ZOO-DISTRI is
gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ZOO-DISTRI dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 
Artikel 3. Prijzen en betalingen
 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s exclusief BTW en exclusief
verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Op
orderbevestigingen en facturen worden nettobedrag en BTW apart vermeld.
 
3.2 Betalingen dienen vooraf of à contant bij aflevering te geschieden, tenzij schriftelijk tussen de partijen is overeengekomen, terwijl in dat geval een betalingstermijn van 14 dagen na levering niet zal worden overschreden.
 
3.3 Betaling kan geschieden per kas, per overschrijving of elektronisch middels girotel of telebankieren op de door
ZOO-DISTRI aangegeven bankreferentie.
 
3.4 Bij overschrijding van een overeen gekomen betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten
plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 8,05% per jaar of een deel van een jaar
verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door ZOO-DISTRI bent u een
bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien ZOO-DISTRI haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het
openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van ZOO-DISTRI om in plaats daarvan de daadwerkelijk
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is ZOO-DISTRI gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende
overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door ZOO-DISTRI.
 
Artikel 4. Levering
 
4.1 De door ZOO-DISTRI opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
 
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan ZOO-DISTRI verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 
Artikel 6. Garantie
 
6.1 ZOO-DISTRI garandeert dat de door ZOO-DISTRI geleverde producten voldoen aan de kwaliteiten waardoor deze producten geschikt zijn. Voor producten wordt voor zover van toepassing de garantietermijn van onze leverancier / fabrikant in acht genomen.
 
6.2 De zaken, zover er sprake is van levende have (plant en dier), worden geleverd onder garantie van gezonde aankomst. Onder gezonde aankomst moet worden verstaan; aflevering vrij van ziekten en epidemieën en goed doorvoed, dit voor zover dat op eenvoudige wijze op het moment van aflevering waarneembaar is.
 
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
 
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ZOO-DISTRI daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ZOO-DISTRI de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan ZOO-DISTRI te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
 
Artikel 8. Bestellingen/communicatie
 
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ZOO-DISTRI, dan wel tussen ZOO-DISTRI en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ZOO-DISTRI, is ZOO-DISTRI niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ZOO-DISTRI.
 
Artikel 9. Overmacht
 
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ZOO-DISTRI ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ZOO-DISTRI gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ZOO-DISTRI kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
 
Artikel 10. Diversen
 
10.1 Indien u aan ZOO-DISTRI schriftelijk opgave doet van een adres, is ZOO-DISTRI gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan ZOO-DISTRI schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 
10.2 Wanneer door ZOO-DISTRI gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze
Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ZOO-DISTRI deze Voorwaarden soepel toepast.
 
10.3 ZOO-DISTRI is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van
toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in
Nederland.
 
Datum: 1 januari 2013